wednesday 08.01.2020, 14:30
1:2 OT
(0:0, 1:0, 0:1, 0:1)