wednesday 13.10.2021, 19:30
2:1 OT
(0:0, 1:1, 0:0, 1:0)