wednesday 05.01.2022, 12:00
4:3 OT
(1:0, 1:1, 1:2, 1:0)